Tagozatok

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK A DRÁMA TAGOZATRA A 8.OSZTÁLYOS TANULÓK RÉSZÉRE

Felvételi tárgya:
Gyakorlati: öt szabadon választott vers vagy próza, egy népdal éneklése és szolmizálása, egy műdal eléneklése, ritmusérzék, esetleges hangszeres ismeretek felmérése, mozgáskészség, kreativitás felmérése.

Szóbeli: magyar irodalom

 • Szóbeli felvételi vizsga - tételhúzás alapján. (Egy téma és konkrét feladat belőle)
 • Minden tételnél elvárás, hogy a felvételiző rövid életrajzi összefoglalót ismertessen és rendelkezzen műelemző készséggel.
 • A felvételiző tanuló a következő művekből idézetet tudjon előadni:

 

-         Janus Pannonius: Pannónia dicsérete

-         Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez

-         Vörösmarty Mihály: Szózat

-         Kölcsey Ferenc: Himnusz

-         Kölcsey Ferenc: Huszt

-         Petőfi Sándor: Szeptember végén

-         Petőfi Sándor: Nemzeti dal

-         Két szabadon választott vers Ady Endre költészetéből

 

A szóbeli felvételi témakörei:

 1. Népmese
 2. Népmonda
 3. Janus Pannonius költészete
 4. Balassi Bálint költészete
 5. Csokonai Vitéz Mihály
 6. Fazekas Mihály
 7. Kölcsey Ferenc
 8. Vörösmarty Mihály
 9. Petőfi Sándor tájköltészete
 10. Petőfi Sándor forradalmi költészete
 11. Petőfi: János vitéz
 12. Arany János: Toldi
 13. Arany János költészete (versek, balladák)
 14. Jókai Mór egy regényének elemzése
 15. Mikszáth Kálmán novellái
 16. Mikszáth Kálmán egy regényének elemző bemutatása
 17. Móricz Zsigmond egy regényének vagy egy novellájának elemző bemutatása
 18. A Nyugat című folyóirat jelentősége, egy nyugatos költő (Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, Juhász Gyula) bemutatása
 19. Ady Endre
 20. A líra meghatározása, lírai műfajok (dal, óda, elégia, episztola, epigramma)
 21. Az epika fogalmának meghatározása, epikai műfajok (ballada, elbeszélő költemény, regény, novella, eposz)

 

Felvételi követelmények a kéttannyelvű képzésre jelentkezők számára magyar nyelvből

(angol két tanítási nyelvű,  francia két tanítási nyelvű tagozat)

A jelentkezőknek az alább felsorolt témakörökből öt magyar nyelvvel kapcsolatos feladatot kell megoldaniuk. 10 perc felkészülési idő áll rendelkezésükre, ezt követően szóban fejtik ki a feladatok megoldását.

Témakörök:

- hangtani ismeretek     - a magánhangzók törvényszerűségei

                                   - a mássalhangzók törvényszerűségei

                                   - a szófajok rendszere, alapvető szófaji csoportok

- szóelemek                 - a szótövek és toldalékok felismerése és pontos megnevezése

- mondattan                 - az egyszerű mondat mondatrészeinek felismerése és jelölése, ágrajz készítése

                                   - az összetett mondat fajtái, a tagmondatok viszonyának felismerése, ábrázolása

- helyesírás                  - valamennyi általános iskolában tanult problémaköre

- stilisztika                   - a szólások, közmondások, szállóigék, állandósult szókapcsolatok ismerete, jelentésük értelmezése

 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TAGOZATRA JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

Gyakorlati felvételi:

A/3-as méretű rajzlapon tónusos rajz készítése az adott beállításról 120 perc alatt.

Téma: csendélet mesterséges és természeti formákkal, drapériával

Technika: egyedi grafika (ceruza vagy pitt vagy rajzszén)

Értékelési szempontok:

 • adott nézőpont
 • helyes szemmagasság
 • valós arányok
 • a fennálló formakapcsolatok ábrázolása
 • kompozíció
 • a megjelenítés esztétikai szintje
 • anyagszerűség, eszközhasználat

Szóbeli felvételi

/5-10 perces meghallgatás, beszélgetés/

 • Otthonról hozott munkák bemutatása

Tartalma: 10-15 db, szükség esetén paszpartúrával ellátott munka (grafikai és színes technikával készült tanulmányok, illusztrációk, olyan alkotások, melyeket szívesen csinálsz, pl. képregény, számítógépes grafika, plasztika, iparművészeti tárgyak, stb...)

 • Művészettörténeti tájékozottság felmérése tételhúzás alapján

Tartalma:

-         a tanult művészettörténeti korszakok jellemzőinek ismerete

-         műelemző készség felmérése adott képanyag segítségével

A felkészüléshez ajánlott:

A képzelet világa 5-8. osztály tankönyvei (Apáczai Kiadó)

 

Felvételi követelmények a Mozgóképkultúra és médiaismeret tagozatra jelentkezők számára

 

A mozgókép és média tagozaton a központi írásbelit a szakirányú készségeket felmérő szóbeli felvételi beszélgetés egészíti ki.

A jelentkező alkalmasságát két feladat megoldása (1. Filmes feladat 2. Médiaismereti feladat) és a feladatokhoz kapcsolódó beszélgetés során mérjük fel.

1. Filmes feladat

 A tanuló a felvételi beszélgetésre összesen hat film ismeretével érkezik az alábbiak szerint: egy előzetesen közzétett filmlistáról kiválasztott és megnézett minimum négy alkotást (kettőt az 1. számú, kettőt a 2. számú listáról), ezen kívül a listán nem szereplő két kedvenc filmjéből is felkészül. A szabadon választott filmek adatait (szerző, cím, gyártási év) kérjük a jelentkezési laphoz csatolni.

A vizsgán a vizsgáztató tanár kiválaszt egyet a tanuló által megjelölt hat film közül, és ennek a helyszínen kivetített részleteiről beszélget a jelentkezővel. Ezért fontos a filmek tartalmának ismerete.

 

 

1. lista

 

2. lista

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Fábri Zoltán: Két félidő a pokolban

Fábri Zoltán: Hannibál tanár úr

Fábri Zoltán: Isten hozta őrnagy úr

Radványi Géza: Valahol Európában

Székely István: Hyppolit, a lakáj

Makk Károly: Szerelem

Gaál Béla: Meseautó

Bacsó Péter: A tanú 

Szabó István: Apa

Jancsó Miklós: Szegénylegények

Mihályfy Sándor: Indul a bakterház

Pálfi György: Hukkle

Hajdu Szabolcs: Fehér tenyér

Mészáros Péter: Eső után

Herendi Gábor: Valami Amerika (I.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Charlie Chaplin: Modern idők

Federico Fellini: Országúton

Federico Fellini: A bikaborjak

Federico Fellini: Édes élet

Francois Truffaut: Négyszáz csapás

Alfred Hitchcock: 39 lépcsőfok

Jiri Menzel: Az én kis falum

Roman Polanski: A zongorista

Wolfgang Petersen: Trója

James Cameron: Titanic

Roland Emmerich: Godzilla

Michael Bay: A sziget

Robert Schwentke: Légcsavar

Michael Moore: Kóla, puska, sültkrumpli

Tim Burton: Vincent

 

2. Médiaismereti feladat

Például:

- két tévécsatorna műsorait vagy arculatát összehasonlítani

- néhány médiával kapcsolatos fogalmat megmagyarázni, vagy azokra konkrét példát hozni

- a média pozitív ill. negatív hatásairól beszélni, mellett vagy ellene szóló érveket ütköztetni

- a nézők/internethasználók eltérő igényeinek okát megmagyarázni

- a média legfontosabb tájékoztató műfajaival kapcsolatos kérdésekre válaszolni

- stb.

A bizottság a jelentkező alapműveltségét is felméri különösen az irodalom, történelem és a különböző művészeti ágak területén, mert a mozgókép- és médiatagozaton fontos a humán tárgyak iránti nyitottság. Ebből nem kell tételt húzni, de tanácsos más művészeti ágakban tájékozódni, a világ főbb eseményeit a hírműsorokban követni, olvasni, színházba járni.

Ha a tanulónak van valamilyen „szakterülete”, vagyis valamilyen filmes vagy médiás témában különösen otthon van, akkor mondja el a bizottságnak.

Ha van a tantárgyhoz kapcsolódó hobbija (fotózás, filmezés, rádiózás, iskolaújság szerkesztése, animációs film, stb.), ezt is említse meg a bizottság előtt.

 

A felkészüléshez ajánlott könyvek:

Hartai László – Muhi Klára: Mozgókép- és médiaismeret 1.

Film- és médiafogalmak kisszótára

bármely filmes lexikon, enciklopédia vagy film-média témájú online segédanyag       

 

Az értékelés, rangsorolás során az alábbi szempontok érvényesülnek:

 • Elemi megfigyelőkészség fejlettsége
 • Vizuális szövegértési kompetencia, elemzőkészség
 • Összefüggés-teremtő gondolkodás, lényegkiemelés, 
 • Ötletesség, eredeti elképzelések, kreativitás mértéke
 • Általános tájékozottság, önálló véleményalkotás társadalmi és kulturális jelenségekről, kritikai gondolkodás, érvelési kultúra
 • Nem elvárás a szakszerű fogalomhasználat, de elvárás a jelentkezők életkorának megfelelő szókincsű, kulturált stílusú, szabatos anyanyelvi kommunikáció.