Tagozatok

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK A DRÁMA TAGOZATRA A 8.OSZTÁLYOS TANULÓK RÉSZÉRE

Felvételi tárgya:
Gyakorlati: öt szabadon választott vers vagy próza, egy népdal éneklése és szolmizálása, egy műdal eléneklése, ritmusérzék, esetleges hangszeres ismeretek felmérése, mozgáskészség, kreativitás felmérése.

Szóbeli: magyar irodalom

 • Szóbeli felvételi vizsga - tételhúzás alapján. (Egy téma és konkrét feladat belőle)
 • Minden tételnél elvárás, hogy a felvételiző rövid életrajzi összefoglalót ismertessen és rendelkezzen műelemző készséggel.
 • A felvételiző tanuló a következő művekből idézetet tudjon előadni:

 

-         Janus Pannonius: Pannónia dicsérete

-         Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez

-         Vörösmarty Mihály: Szózat

-         Kölcsey Ferenc: Himnusz

-         Kölcsey Ferenc: Huszt

-         Petőfi Sándor: Szeptember végén

-         Petőfi Sándor: Nemzeti dal

-         Két szabadon választott vers Ady Endre költészetéből

 

A szóbeli felvételi témakörei:

 1. Népmese
 2. Népmonda
 3. Janus Pannonius költészete
 4. Balassi Bálint költészete
 5. Csokonai Vitéz Mihály
 6. Fazekas Mihály
 7. Kölcsey Ferenc
 8. Vörösmarty Mihály
 9. Petőfi Sándor tájköltészete
 10. Petőfi Sándor forradalmi költészete
 11. Petőfi: János vitéz
 12. Arany János: Toldi
 13. Arany János költészete (versek, balladák)
 14. Jókai Mór egy regényének elemzése
 15. Mikszáth Kálmán novellái
 16. Mikszáth Kálmán egy regényének elemző bemutatása
 17. Móricz Zsigmond egy regényének vagy egy novellájának elemző bemutatása
 18. A Nyugat című folyóirat jelentősége, egy nyugatos költő (Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, Juhász Gyula) bemutatása
 19. Ady Endre
 20. A líra meghatározása, lírai műfajok (dal, óda, elégia, episztola, epigramma)
 21. Az epika fogalmának meghatározása, epikai műfajok (ballada, elbeszélő költemény, regény, novella, eposz)

 

Felvételi követelmények a kéttannyelvű képzésre jelentkezők számára magyar nyelvből

(angol két tanítási nyelvű,  francia két tanítási nyelvű tagozat)

A jelentkezőknek az alább felsorolt témakörökből öt magyar nyelvvel kapcsolatos feladatot kell megoldaniuk. 10 perc felkészülési idő áll rendelkezésükre, ezt követően szóban fejtik ki a feladatok megoldását.

Témakörök:

- hangtani ismeretek     - a magánhangzók törvényszerűségei

                                   - a mássalhangzók törvényszerűségei

                                   - a szófajok rendszere, alapvető szófaji csoportok

- szóelemek                 - a szótövek és toldalékok felismerése és pontos megnevezése

- mondattan                 - az egyszerű mondat mondatrészeinek felismerése és jelölése, ágrajz készítése

                                   - az összetett mondat fajtái, a tagmondatok viszonyának felismerése, ábrázolása

- helyesírás                  - valamennyi általános iskolában tanult problémaköre

- stilisztika                   - a szólások, közmondások, szállóigék, állandósult szókapcsolatok ismerete, jelentésük értelmezése

 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TAGOZATRA JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

Gyakorlati felvételi:

A/3-as méretű rajzlapon tónusos rajz készítése az adott beállításról 120 perc alatt.

Téma: csendélet mesterséges és természeti formákkal, drapériával

Technika: egyedi grafika (ceruza vagy pitt vagy rajzszén)

Értékelési szempontok:

 • adott nézőpont
 • helyes szemmagasság
 • valós arányok
 • a fennálló formakapcsolatok ábrázolása
 • kompozíció
 • a megjelenítés esztétikai szintje
 • anyagszerűség, eszközhasználat

Szóbeli felvételi

/5-10 perces meghallgatás, beszélgetés/

 • Otthonról hozott munkák bemutatása

Tartalma: 10-15 db, szükség esetén paszpartúrával ellátott munka (grafikai és színes technikával készült tanulmányok, illusztrációk, olyan alkotások, melyeket szívesen csinálsz, pl. képregény, számítógépes grafika, plasztika, iparművészeti tárgyak, stb...)

 • Művészettörténeti tájékozottság felmérése tételhúzás alapján

Tartalma:

-         a tanult művészettörténeti korszakok jellemzőinek ismerete

-         műelemző készség felmérése adott képanyag segítségével

A felkészüléshez ajánlott:

A képzelet világa 5-8. osztály tankönyvei (Apáczai Kiadó)

 

Felvételi követelmények a Mozgóképkultúra és médiaismeret tagozatra jelentkezők számára

 

A mozgókép és média tagozaton a központi írásbeli vizsgát a szakirányú készségeket felmérő személyes találkozáson alapuló felvételi egészíti ki, melynek során a gyerekek megfigyelőképességére, valamint kreatív fantáziájára vagyunk kíváncsiak.

 

A jelentkezők alkalmasságát 

 • a filmekhez/mozgóképi ábrázoláshoz kapcsolódó feladatok 
 • és médiajelenségekre, a média társadalmi szerepére vonatkozó feladatok

illetve a feladatokhoz kapcsolódó kötetlen beszélgetés során mérjük fel.

 

A szóbeli felvételi menete: 

 

A felvételi forgószínpadszerűen két helyszínen (a gimnázium épületében) zajlik. Mindkét helyszínen 

 • mozgóképpel
 • állóképpel
 • és zenével foglalkozunk. 

Az egyik helyszínen megoldandó feladatok elsősorban a jelentkezők kreatív gondolkodását mérik fel, a másik helyszínen pedig jellemzően elemző-értelmező készségüket, megfigyelőképességüket felmérő feladatokat kapnak.

 

A bizottság a jelentkezők alapműveltségét is felméri különösen az irodalom, történelem és a különböző művészeti ágak területén. A mozgókép- és médiatagozaton fontos a humán tárgyak iránti nyitottság, ezért tanácsos más művészeti ágakban tájékozódni, a világ főbb eseményeit a hírműsorokban követni, olvasni, színházba járni.

 

Az értékelés, rangsorolás, a vizsgán elért pontszám megállapítása során az alábbi szempontok érvényesülnek:

 • elemi megfigyelőkészség fejlettsége
 • vizuális szövegértési kompetencia, elemzőkészség, az állítások indoklása
 • a megadott szempont érvényesülése az elemzés során,
 • összefüggés-teremtő gondolkodás, lényegkiemelés  
 • ötletesség, eredeti elképzelések, kreativitás mértéke
 • általános tájékozottság, önálló véleményalkotás társadalmi és kulturális jelenségekről, kritikai gondolkodás, érvelési kultúra 
 • elvárás a jelentkezők életkorának megfelelő szókincsű, kulturált stílusú, szabatos anyanyelvi kommunikáció (nem elvárás a szakszerű fogalomhasználat).

 

Csak azokat a diákokat rangsoroljuk, akik elérik a megszerezhető pontszám 50%-át.

Ha a tanulónak van valamilyen „szakterülete”, vagyis valamilyen filmes vagy médiás témában különösen otthon van, akkor mondja el a bizottságnak.

Ha van a tantárgyhoz kapcsolódó hobbija (fotózás, filmezés, rádiózás, iskolaújság szerkesztése, animációs filmkészítés stb.), ezt is említse meg a bizottság előtt.

 

A felkészüléshez ajánlott könyvek:

Hartai László – Muhi Klára: Mozgókép- és médiaismeret 1.

Film- és médiafogalmak kisszótára

Bármely filmes lexikon, enciklopédia vagy film-média témájú online segédanyag

 

Felvételi követelmények a köznevelési típusú sportiskola tagozatra jelentkezők számára

 

1.Felvételi elbeszélgetés Beszélgetés a jelentkező tanulási motivációja, érdeklődése, sportban való tájékozottsága témakörében, valamint a szükséges dokumentumok bekérése

A felvételi feltételei:

 1. Sportegyesületi tagság: A felvételiző igazolt versenyzője legyen valamelyik sportegyesületnek illetve sportiskolának!
 2. Sportegyesületi javaslat: Az írásos javaslatnak tartalmaznia kell, hogy az egyesület vállalja a minimum heti 3 edzést és a versenyeztetést, melyen a jelentkezőnek kötelező a részvétel 4 éven keresztül!
 3. Sportorvosi igazolás: Félévnél nem régebbi!!!
 4. Sporteredmények: Írásban mellékelje a jelentkező az eddigi elért legkiemelkedőbb sporteredményeit! 

Felvételi elbírásánál kizáró okok:

 1. A testnevelés alkalmassági vizsgán nyújtott gyenge teljesítmény.
 2. Egyesületi ajánlás hiánya.
 3. Sportorvosi igazolás hiánya. 

 

2.Alkalmassági vizsga testnevelésből

A felvételi eljárás második fázisában leendő diákjaink fizikai és koordinációs képességeikről adnak számot az iskola tornatermében.

Az alkalmassági vizsga menete:

 1. Ingafutás: 4x15méter
 2. Helyből Távolugrás
 3. Felülés – 4 perc, rögzített lábbal
 4. Karhajlítás nyújtás fekvőtámaszban – folyamatosan, max 3 perc
 5. Kötélmászás – állásból, teljes magasságig, fiúknak lefelé függeszkedés
 6. Labdás ügyességi feladat: Szlalom labdavezetés bóják megkerülésével oda-vissza, kosárlabdával