Nyolcadikosoknak

 

Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium

3530 Miskolc, Nagyváthy J. u 5

06 46 / 504-352   

e-mail: miskolcizrinyigimnazium@gmail.com     www.zrinyigimnazium.hu

 

Fenntartó: Miskolci Tankerületi Központ

                     3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.

OM azonosító:  029263

Intézményvezető neve: Kovácsné Szegedi Ildikó

Pályaválasztási felelős: Kovács Katalin ig. h.

Kollégiumi férőhely igényelhető

 

Intézmény- és szakazonosító kódszám

Évfolyamok száma

TAGOZAT

Felvehető létszám

029263 0041

4

Emelt szintű oktatás vizuális kultúra tantárgyból

17

029263 0042

4

Emelt szintű oktatás dráma tantárgyból

17

029263 0043

4

Emelt szintű oktatás mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyból

12

029263 0044

4

Köznevelési típusú sportiskola

12

029263 0045

4 Általános tantervű emelt szintű matematika oktatással 10

029263 0051

5 Angol két tanítási nyelvű oktatás 17

029263 0052

5 Francia két tanítási nyelvű oktatás 17

 

 

Oktatott idegen nyelvek: angol, német, francia, olasz, kínai nyelv.

Valamennyi tanulócsoportban az általános iskolából hozott első idegen nyelvet emelt szinten tanulják a tanulók (heti 5-5-5-5 óra), a második idegen nyelv heti óraszáma: 3-3-3-3. A sportiskolai tanterv szerint mindkét nyelv heti óraszáma 3-3-3-3.

Emelt szintű érettségire való felkészítés: magyar nyelv és irodalom, történelem, társadalomismeret, matematika, idegen nyelvek, biológia, kémia, fizika, földrajz, testnevelés tantárgyakból biztosított az intézményben.

 

Felvételi követelmények


A tanulók valamennyi megjelölt tagozaton felvételi vizsgát tesznek. A felvételi vizsga két részből áll. Minden jelentkezőnek részt kell vennie a központi írásbeli felvételi vizsgán, mely egy – egy matematikai és anyanyelvi feladatsort tartalmaz.

A központi felvételi vizsga időpontja:


2018. január 20. szombat, 10:00 óra


A központi felvételi vizsgát a Zrínyi Ilona Gimnáziumban vagy bármely felvételi vizsgát szervező intézményben meg lehet írni. A felvételi eredményét tartalmazó értékelő adatlap hitelesített másolatát 2018. február 19-ig kell eljuttatni a Zrínyi Ilona Gimnáziumba.
 

A további szóbeli és gyakorlati felvételi vizsgákon az alábbiakban megjelölt rendben és időben vesznek részt a tanulók:

 • Több tagozatra történő jelentkezés esetén valamennyi tagozati felvételi vizsgán részt vesz a tanuló.
 • A vizsga helyszíne minden tagozati felvételi vizsga esetében a Zrínyi Ilona Gimnázium.
 • A felvételi vizsgára a tanulók hozzák magukkal a diákigazolványukat.
 • Vizuális kultúra és dráma tantárgyakból valamint a köznevelési sportiskolai tagozaton gyakorlati/alkalmassági vizsgán is részt vesznek a jelentkezők, ennek pontszáma a szóbeli vizsga eredményével összeadódik.
 • Az angol és a francia két tanítási nyelvű tagozaton a szóbeli felvételi vizsga tárgya magyar nyelv, mindkét tagozatra történő párhuzamos jelentkezés esetén csak egyszer, az első kijelölt alkalommal kell felvételi vizsgát tennie a tanulónak.

Az intézmény alapító okirata tartalmazza a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 13. ab) pontja szerint meghatározott tanulók (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók) integrált oktatását. Az iskola vállalja annak a különleges bánásmódot igénylő tanulónak az oktatását, aki a szakértői bizottság véleménye alapján a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható.


A középiskolai felvételi (írásbeli és/vagy szóbeli) vizsgán alkalmazott speciális értékelési szabályok: a szakértői javaslatnak megfelelő speciális körülmények biztosítása (pl. hosszabb munkaidő stb.), mentesítés egyes részterületek értékelése alól. A vizsgaeljárás módosítására vonatkozó kérelmet a szülő aláírásával a jelentkezési lappal egyidejűleg kell benyújtani a Zrínyi Ilona Gimnázium igazgatójának címezve. A kérelemhez mellékelni kell a legutolsó szakértői bizottság vagy a nevelési tanácsadó által kiállított szakvélemény másolatát.


Az a tanuló, aki betegség, vagy neki fel nem róható ok miatt a rendes felvételi eljárásban nem tud részt venni, a szükséges igazolásokat haladéktalanul köteles bemutatni és a felvételi pótnapon teljesíteni a felvételi követelményeket. A pótfelvételi vizsgán való részvételi szándékot 2018. március 6-ig jelezni kell az iskola titkárságán.


A felvételi vizsgáról külön értesítést nem kapnak a tanulók.


Vizuális kultúra


A tanulók emelt óraszámban tanulják a rajzot a négy év folyamán. A 11. évfolyamtól a művészettörténet, alakrajz foglalkozásokon való részvételre is lehetőség van.
Felvételi tárgya:

 • Gyakorlati: tónusos tanulmányrajz egyedi grafikai technikával, A/3-as méretben
 • Szóbeli: művészettörténeti tájékozottság felmérése; otthonról hozott munkák bemutatása (min. 15 darab festmény, grafika, plasztika stb.)

 

Dráma

 

A színház, az anyanyelv, az irodalom és a média olyan területei iránt vonzódó fiatalok jelentkezését várjuk, ahol fontos a személyes jelenlét, a megszólalás. Várjuk mindazokat a diákokat, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy kipróbálják képességeiket és szeretnék, hogy kapcsolatteremtő képességük, személyiségük, beszédkészségük, kreativitásuk fejlődjön. Az oktatási program elsősorban ahhoz nyújt segítséget, hogy a tanulók felkészüljenek a humán és művészeti területeken történő továbbtanulásra a felsőoktatásban. 
A jelentkezési lap beadásával egyidejűleg kérünk egy fényképes önéletrajzot, amihez hangzó anyagot, cd-t, egyéb dokumentumot mellékelhet a tanuló korábbi eredményeiről. (Kérjük, hogy a tanuló minden dokumentumon tüntesse fel a nevét).

Felvételi tárgya:

 • Gyakorlati: öt szabadon választott vers vagy próza, egy népdal éneklése és szolmizálása, egy műdal eléneklése, ritmusérzék, esetleges hangszeres ismeretek felmérése, mozgáskészség, kreativitás felmérése.
 • A gyakorlati vizsgán „megfelelt” minősítést kapott tanulók névsora 2018. február 26-án hétfőn 12.00 órától megtekinthető a Zrínyi Ilona Gimnáziumban ill. az iskola honlapján.
 • Szóbeli: magyar irodalom. Azok a tanulók vehetnek részt a szóbeli vizsgán, akik a gyakorlaton megfelelt minősítést kaptak.

 

Média

 

Általános tantervű oktatás, amelyben a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyat emelt szinten tanulják a diákok. A tantárgy iránt érdeklődők olyan elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítanak el, melyek a felsőoktatásban való továbbtanuláshoz és a filmes, televíziós, online médiabeli foglalkozások betöltéséhez szükségesek. A 9-12. évfolyamokon külső gyakorlati helyszíneken praktikus ismereteket szereznek a tanulók.

A mozgókép és média tagozaton a központi írásbeli vizsgát a szakirányú készségeket felmérő személyes találkozáson alapuló felvételi egészíti ki, melynek során a gyerekek megfigyelőképességére, valamint kreatív fantáziájára vagyunk kíváncsiak.

A jelentkezők alkalmasságát 

 • a filmekhez/mozgóképi ábrázoláshoz kapcsolódó feladatok 
 • és médiajelenségekre, a média társadalmi szerepére vonatkozó feladatok illetve a feladatokhoz kapcsolódó kötetlen beszélgetés során mérjük fel.

 

Köznevelési típusú sportiskola

 

A képzés célja az élsport utánpótlását biztosító versenysport támogatása, a 14-18 éves, tehetséges sportolók felkarolása, és tervszerű képzésének támogatása. A külső egyesületekben sportoló diákok számára lehetővé tesszük a tankötelezettség teljesítését úgy, hogy közben maximálisan támogatjuk az egyesületi edzéseken, versenyeken való részvételüket. A köznevelési típusú sportiskolára vonatkozó kerettantervi szabályozás alapján végzett oktatásba az a tanuló vehető fel, aki a sportági szakszövetség ajánlásával rendelkezik. A kiválasztáskor fontos szempont, hogy a jelentkezőnek a választott sportágában milyen eredményei vannak, de ha nincs jegyzett eredménye, ez önmagában nem kizáró ok.  Jelentkezési feltételek:

 1. Élő versenyengedély – érvényes sportorvosi igazolással
 2. Sportegyesületi igazolás
 3. A jelentkezéshez mellékelni kell a Sport adatlapot.

Felvételi tárgya:

 • Gyakorlati vizsga
 • Szóbeli: elbeszélgetés a jelentkező tanulási motivációja, érdeklődése, sportban való tájékozottsága témakörében.

 

Általános tantervű oktatás

 

Általános kerettanterv szerinti oktatás a reál beállítottságú és természettudományok iránt érdeklődő tanulóknak, akik a 9-10. évfolyamon emelt szinten tanulják a matematikát, a 11-12. évfolyamon fakultatív keretben készülhetnek az emelt szintű matematika érettségi vizsgára és a továbbtanulásra.

Felvételi tárgya:

 • Szóbeli: matematika  

 

Két tanítási nyelvű oktatás

 

Ötéves gimnáziumi képzés. Előzetes nyelvismeret nem szükséges, a nyelvoktatás kezdő szintről indul. A tanulók az első évben heti 18 órában tanulják az angol ill. francia nyelvet, a második évtől három tantárgyat (célnyelvi civilizáció, történelem, földrajz) a célnyelven tanulnak. Második nyelv: angol célnyelv esetén német, francia célnyelv esetén angol. Az ötödik év végén két tanítási nyelvű érettségi vizsgát tesznek a tanulók, amely a célnyelvi jeles eredmény esetén felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű. A tanulók a felsőfokú oktatási intézmények idegen nyelvű képzésein is folytathatják tanulmányaikat.

Felvételi tárgya:

 • Szóbeli: magyar nyelv 

 

A felvételi vizsgák értékelése

 

A felvételi rangsor meghatározása az általános iskolából hozott pontok, a központi írásbeli és az iskolai szóbeli és gyakorlati felvételi vizsgán szerzett pontok alapján történik.

Az általános iskolából hozott pontokat a felső tagozatos tanulmányi eredmények átlaga alapján számoljuk magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és fizika tárgyakból. A Köznevelési típusú sportiskolai felvételi eljárásban a hozott pontokban a fizika helyett a biológia/természetismeret tantárgy 5-8. évfolyamos eredményét számítjuk be.

Az előző tanévekben jó és jeles rendű tanulók nyertek felvételt.

 

Felvételi vizsga

Pont

Központi írásbeli

50

Szóbeli

25

Hozott pontok

25

Összesen:

100


A tanulók felvételi eredményének rangsorolásában azonos pontszám esetén előnyben részesülnek

 • a magasabb központi írásbeli pontszámmal rendelkező tanulók
 • a speciális helyzetű tanulók az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint
 • köznevelési típusú sportiskolai jelentkezés esetén a korosztályos országos versenyeken ill. ranglistán jobb eredményeket elért tanulók

A felvételi vizsgák időpontjai:

Dátum

Kezdés Tagozat/Vizsga tárgya

2018. január 20. szombat

10:00 óra központi írásbeli felvételi vizsga

2018. január 25. csütörtök

14:00 óra központi felvételi pótnap

2018. február 22. csütörtök

8:00 óra rajz és vizuális kultúra gyakorlati és szóbeli vizsga

2018. február 23. péntek

13:00 óra dráma, sport gyakorlati, média szóbeli vizsga

 

2018. március 5. hétfő

8:00 óra


11:00 óra

 


13:00 óra

két tanítási nyelvű angol és francia, szóbeli vizsga (magyar nyelv); média szóbeli vizsga


általános tantervű szóbeli vizsga (matematika)
dráma szóbeli vizsga;


sportiskola szóbeli vizsga

2018. március 8. csütörtök

14:00 óra felvételi pótnap valamennyi tagozaton


Beérkezés fél órával a felvételi vizsga megkezdése előtt.

Nyílt napok:

 • 2017. november 28. kedd 7. 45 óra - vidéki tanulók részére
 • 2017. november 29. szerda 7. 45 óra - miskolci tanulók részére

A felvételi tudnivalókról az iskola igazgatója 2018. január 17-én szerdán 16.00 órai kezdettel részletes tájékoztatást ad a szülőknek.


Kelt: Miskolc, 2017. október 20.


Kovácsné Szegedi Ildikó
igazgató