Nyolcadikosoknak

Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium

3530 Miskolc, Nagyváthy János utca 5.

+36 46 504 352 e-mail: info@zrinyigimnazium.hu www.zrinyigimnazium.hu

 

Fenntartó:                                    Miskolci Tankerületi Központ

                                                           3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.

OM azonosító:                              029263

Intézményvezető neve:            Fridrikné Várhegyi Renáta                                                

Pályaválasztási felelős:              Horváth Cserne intézményvezető-helyettes        

Intézmény- és szakazon. kódszám

Évfolyamok

száma

 

Képzés

 

Felvehető létszám

029263 0041

4

Emelt szintű képzés vizuális kultúra tantárgyból

17.

029263 0042

4

Emelt szintű képzés dráma tantárgyból

17.

029263 0043

4

Emelt szintű képzés mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyból

17.

029263 0044

4

Általános tantervű képzés emelt szintű matematika oktatással

17.

029263 0051

5.

Angol két tanítási nyelvű képzés

17.

029263 0052

5.

Francia két tanítási nyelvű képzés

17.

 

Oktatott idegen nyelvek : angol, német, francia, olasz nyelv. Valamenny tanulócsoportban az első idegen nyelvet emelt szinten tanulják a tanulók (heti 4-4-4-4 óra), a második idegen nyelv heti óraszáma: 3-3-3-3 óra.

Harmadik idegen nyelvként választható a kínai nyelv szakkör számára.

Emelt szintű érettségire való felkészítés: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, művészettörténet, képzőművészeti gyakorlatok, informatika, számítógépes grafika, mozgókép és médiásmeret, társadalomismeret, idegen nyelvek, biológia, kémia, fizika, földrajz, tesztnevelés és sport tantárgyakból készültek.

Felvételi követelmények

 

A tanulók jelen megjelölt tagozaton felvételi vizsgát tesznek. A felvételi két részből áll. Minden jelentkezőnek részt kell vennie a központi írásbeli felvételi vizsgán, amely egy matematikai és egy anyanyelvi feladatsort tartalmaz.

A központi felvételi vizsga időpontja:   2021. január 23. szombat, 10. 00 óra

A központi felvételi vizsgát a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban vagy bármely felvételi vizsgán szervező intézményben meg lehet írni. A felvételi eredményeket értékértékelő adatlap hitelesített másolatát 2021. február 19-ig kell eljuttatni a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumba.

A további szóbeli és gyakorlati felvételik az alábbiakban megjelent rendben és időben vesznek részt a tanulókon:

  • Több tagozatra vonatkozó jelentkezés esetén a tagozati felvételin részt vesz a tanuló.
  • A vizsga helyszíne minden tagozati felvételi esetben a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium.
  • A felvételire a tanulók hozzák magukkal a diákigazolványukat.
  • A vizuális kultúra és a dráma képzésre jelentkező tanulók gyakorlati felvételin a rész vesznek. Ennek minősítése „megfelelelt” / „nem felelt meg”.
  • Az angol és a francia két tanítási nyelvű képzés a szóbeli felvételi tárgya a magyar nyelv. Mindkét képzésre vonatkozó párhuzamos jelentkezés csak egyszer, az első kijelölt módon kell felvételiznie a tanulónak.

Az intézmény alapító okirata alapján a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 13. ab) pontja szerint meghatározott tanulók (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók) integrált oktatását. Az iskola vállalja annak különleges bánásmódot igénylő tanulónak az oktatást, aki a szakértői bizottság véleménye alapján a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható.

A középiskolai felvételi (írásbeli és / vagy szóbeli) vizsgált speciális értékelési szabályok:

  • a szakértői javaslatnak megfelelő speciális feltétel biztosítása (pl. hosszabb munkaidő stb.);
  • mentesítés egyes részterületek értékelése alól.

A vizsgaeljárás módosítására vonatkozó kérelmet a szülő aláírásával a jelentkezési lappal egyidejűleg nyújthatja be a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium intézményvezetőjének címezve. A kérelemhez mellékelni kell a legutolsó szakértői bizottság vagy a nevelési tanácsadó által kiállított szakvélemény másolatát.

Az a tanuló, aki betegség, vagy neki fel nem róható ok miatt rendes felvételi eljárásban nem tudják megtenni, szükséges igazolásokat kell adni a haladéktalanul köteles bemutatóknak és a felvételi pótnapoknak teljesíteniük kell a felvételi követelményeket. A pótfelvételi való részvételi szándékot 2021. március 3-ig jelezni kell az iskola titkárságán.

A felvételi vizsgáról külön értesítést nem kapnak a tanulók.

 

Emelt szintű vizuális kultúra

A tanulók emelt óraszámban tanulják a vizuális kultúrát a négy év során. A 11. évfolyamtól művészettörténet és alakrajz foglalkozásokon való részvételre van lehetőség van. A 2019/20-as tanévtől kezdve a képzés a számítógépes grafika oktatásával egészül ki.

Felvételi tárgya

Gyakorlati felvételi: „megfelelt” / „nem felelt meg” minősítés;

tónusos tanulmányrajz egyedi grafikai technikával, A / 3-as méretben.

Szóbeli felvételi: művészettörténeti tájékozottság felmérése                          

otthonról hozott munkák bemutatása (min. 15 darab festmény, grafika, plasztika stb.).

 

Emelt szintű dráma

Általános kerettantervű képzés ahová a színház, az anyanyelv, az irodalom és a média olyan területei iránt vonzó fiatalok jelentkezését várjuk, ahol fontos a személyes jelenlét, a megszólalás. Várjuk mindazokat a diákokat, akik kedvet éreznek hozzá, hogy kipróbálják képességeiket és szeretnék, hogy kapcsolatteremtő képességük, személyiségük, beszédkészségük, kreativitásuk fejlődjön. Az oktatási programnak megfelelően nyújtják a segítséget, hogy a tanulók felkészüljenek a humán és művészeti területekre továbbtanulásra a felsőoktatásban.

A jelentkezési lap beadásával egyidejűleg kérünk egy fényképet önéletrajzot, amihez hangzó anyagot, cd-t, egyéb dokumentumot mellékelhet a tanuló korábbi eredményről. Pontosan, hogy a felvételiző tanuló minden dokumentum tüntesse fel a nevét.

Felvételi tárgya

Gyakorlati felvételi: „megfelelt” / „nem felelt meg” minősítés;

öt szabadon választott vagy vagy próza, egy népdal együtt és szolmizálás, egy műdal elekleklése, ritmusérzék, esetleges hangszeres ismeretek felmérése, mozgáskészség, kreativitás felmérése.

A gyakorlati felvételin „megfelelt” minősítést kapott a tanulók névsora a gyakorlati felvételi másnapján megtekinthető az iskola honlapján.

Azok a tanulók vehetnek részt a szóbeli vizsgán, akik a gyakorlaton „megfelelnek” minősítést kapnak.

Szóbeli: magyar irodalom

 

Emelt szinten mozgóképkultúra és médiaismeret

Általános kerettantervű oktatás, például a mozgóképkultúra és a médiásmeret tantárgyat emelt szinten tanulják a diákok. A tantárgy iránt érdeklődők olyan elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítanak el, amelyek a felsőoktatásban való továbbtanuláshoz és a filmekhez, televízióhoz, online médiabeli foglalkozásokhoz szükségesek. A 9-12. évfolyamokon külső gyakorlati helyszíneken praktikus ismereteket szereznek a tanulók.

Felvételi tárgya

Szóbeli felvétel: a központi írásbeli vizsgát a szakirányú készségeket megmérő személyes találkozáson alapuló beszélgetés egészíti ki, miközben a tanulók tájékozottságára, valamint kreatív fantáziájára vagyunk kíváncsiak. A jelentkezők alkalmasságát a filmekhez és a mozgóképi ábrázoláshoz kapcsolódó kötetlen beszélgetés során mérjük fel.

 

Általános tantervű képzés emelt szintű matematika oktatással

Általános kerettanterv szerinti oktatás a reál beállítottságú és természettudományok iránt érdeklődő tanulóknak. A 9. évfolyamtól emelt szinten tanulják a matematikát, a 11-12. évfolyamon emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozáson folytatódik a felkészülést a természettudományos, informatikai és műszaki továbbtanulásra.

Felvételi tárgya

Szóbeli felvételi: matematika 

 

Két tanítási nyelvű képzés

Ötéves gimnáziumi képzés. A magyar két tanítási nyelvű képzés előzetes nyelvismeret nem szükséges, de ajánlott. A nyelvoktatás álkezdő szintről indul. A francia két tanítási nyelvű képzés esetében a képzés kezdő szintről indul. A tanulók az első évben heti 18 órában tanulják az angol vagy a francia nyelvet, a második évtől három tantárgyat (célnyelvi civilizáció, történelem, földrajz) a célnyelven tanulnak.

Második nyelv: angol célnyelv esetén német, francia célnyelv esetén angol vagy német.

Az ötödik év végén két tanítási nyelvű érettségi vizsgát tesznek a tanulók, amelyek a célnyelvi jeleket eredményezik felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű. A tanulók a felsőfokú oktatási intézmények idegen nyelvű képzésein folytatódik tanulmányaikat.

Felvételi tárgya

Szóbeli felvételi: magyar nyelv

 

A felvételi értékelés

A felvételi rangsor meghatározása az általános iskolából hozott pontok, a központi írásbeli és az iskolai szóbeli felvételin szerzett pontok alapján történik.

Az általános iskolából hozott pontokat a 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga alapján számolt magyar nyelv ÉS irodalom; matematika; történelem és idegen nyelv tárgyakból.

Az első tanévekben jó és jeles tanulók nyertek felvételt.

 

Felvételi

Pont

Központi írásbeli

100

Szóbeli 

40

Hozott pontok 

20

Összesen:

160

 

A tanulók felvételi eredményeinek rangsorolásában azonos pontszám esetén előnyben részesülnek:

  • a nagyobb központi írásbeli pontszámmal lehet tanulni;
  • a speciális helyzetű tanulók az iskola Pedagógiai Programjában meghatározottak szerint;
  •  

A felvételik időpontjai

 

Dátum

Kezdés

Tagozat / Vizsga tárgya

2021. január 23. szombat

10.00

központi írásbeli felvételi vizsga

2021. január 28. csütörtök

14.00

központi felvételi pótnap

2021. február 23. kedd

 8.00

14.00

vizuális kultúra gyakorlati és szóbeli felvételi

dráma gyakorlati felvételi

2021. február 26. péntek

 8.00

két tanítási nyelvű angol és francia szóbeli felvételi (magyar nyelv);

dráma szóbeli felvételi,

média szóbeli felvételi;

2021. február 27. szombat

 8.00

 

 

 

két tanítási nyelvű angol és francia szóbeli felvételi (magyar nyelv);

média szóbeli felvételi;

általános tantervű szóbeli felvételi (matematika)

2021. március 5. péntek

 8.00

felvételi pótnap óta tagozaton

Beérkezés fél órával a felvételi vizsga megkezdése előtt.

 

Nyílt napok

A járványügyi helyzetre való tekintettel ebben az évben megszületett formában nem szervezhetünk nyílt napokat iskolánkban. Keressük a módját a bemutatkozásnak. Kérem Önöket, hogy kísérjék figyelemmel iskolánk honlapját.

www.zrinyigimnazium.hu

Kelt: Miskolc, 2020. október 15.

                                                                                            Fridrikné Várhegyi Renáta

                                                                                                      intézményvezető                       

Letölthető dokumentumok: