Nyolcadikosoknak

Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium

3530 Miskolc, Nagyváthy János utca 5.

+36 46 504 352 

e-mail: info@zrinyigimnazium.hu

 www.zrinyigimnazium.hu

 

Fenntartó:                                    Miskolci Tankerületi Központ

                                                           3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.

OM azonosító:                            029263

Intézményvezető:                     Fridrikné Várhegyi Renáta                                                  

Pályaválasztási felelős:            Horváth Cserne intézményvezető-helyettes        

 

 

Intézmény- és szakazonosító kódszám

évf.

induló képzések

felvehető létszám

029263 0041

4

általános kerettantervű képzés

emelt szintű vizuális kultúra oktatással

15

029263 0042

4

általános kerettantervű képzés

emelt szintű dráma oktatással

15

029263 0043

4

általános kerettantervű képzés

emelt szintű mozgóképkultúra és médiaismeret oktatással

10

029263 0044

4

általános kerettantervű képzés

emelt szintű matematika oktatással

10

029263 0045

4

általános kerettantervű képzés

emelt szintű kínai nyelv oktatással

10

029263 0051

5

angol nyelvi előkészítő évfolyammal induló 4 évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás

15

029263 0052

5

francia nyelvi előkészítő évfolyammal induló 4 évfolyamos magyar-francia két tanítási nyelvű oktatás

15

 

Oktatott idegen nyelvek: angol, német, francia, olasz és kínai nyelv. Valamennyi tanulócsoportban az első idegen nyelvet emelt szintén tanulják a tanulók (heti 4-5-5-5 óra), a második idegen nyelv heti óraszáma: 3-3-3-3 óra.

Harmadik idegen nyelvként is választható a kínai nyelv szakkör.

 

Emelt szintű érettségire való felkészítés: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, vizuális kultúra, informatika, mozgókép és médiaismeret, társadalomismeret, idegen nyelvek, biológia, kémia, fizika, testnevelés tantárgyakból biztosított az intézményben.

 

 

Felvételi követelmények

 

 

A tanulók valamennyi megjelölt tagozaton felvételi vizsgát tesznek. A felvételi két részből áll. Minden jelentkezőnek részt kell vennie a központi írásbeli felvételi vizsgán, amely egy matematikai és egy anyanyelvi feladatsort tartalmaz. A központi felvételi vizsga időpontja:

2023. január 21. szombat, 10. 00 óra

 

A központi felvételi vizsgát a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban vagy bármely felvételi vizsgát szervező intézményben meg lehet írni. A felvételi eredményét tartalmazó értékelő adatlap hitelesített másolatát 2023. február 22-ig kell eljuttatni a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumba.

 

A további szóbeli és gyakorlati felvételiken az alábbiakban megjelölt rendben és időben vesznek részt a tanulók:

 • Több tagozatra történő jelentkezés esetén minden tagozati felvételin részt vesz a tanuló.
 • A vizsga helyszíne minden tagozati felvételi esetében a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium.
 • A felvételire a tanulók hozzák magukkal a diákigazolványukat.
 • A vizuális kultúra és a dráma képzésre jelentkező tanulók gyakorlati felvételin is részt vesznek. Ennek minősítése „megfelelt”/ „nem felelt meg”.
 • Az angol és a francia két tanítási nyelvű képzés, valamint az emelt szintű kínai nyelv oktatásra a szóbeli felvételi tárgya a magyar nyelv. Ezek közül több képzésre történő jelentkezés esetén csak egyszer kell felvételiznie magyar nyelvből a tanulónak.

 

Az intézmény alapító okirata tartalmazza a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 13. ab) pontja szerint meghatározott tanulók (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók) integrált oktatását. Az iskola vállalja annak a különleges bánásmódot igénylő tanulónak az oktatást, aki a szakértői bizottság véleménye alapján a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható.

A középiskolai felvételi (írásbeli és/vagy szóbeli) vizsgán alkalmazott speciális értékelési szabályok:

 • a szakértői javaslatnak megfelelő speciális körülmények biztosítása (pl. hosszabb munkaidő stb.);
 • mentesítés egyes részterületek értékelése alól.

 

A vizsgaeljárás módosítására vonatkozó kérelmet a szülő aláírásával a jelentkezési lappal egyidejűleg nyújthatja be a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium intézményvezetőjének címezve. A kérelemhez mellékelni kell a legutolsó szakértői bizottság vagy a nevelési tanácsadó által kiállított szakvélemény másolatát.

 

Az a tanuló, aki betegség, vagy neki fel nem róható ok miatt a rendes felvételi eljárásban nem tudott részt venni, a szükséges igazolásokat haladéktalanul köteles bemutatni és a felvételi pótnapon teljesíteni a felvételi követelményeket. A pótfelvételi való részvételi szándékot 2022. március 3-ig jelezni kell az iskola titkárságán.

 

A felvételi vizsgáról külön értesítést nem kapnak a tanulók.

 

Általános kerettantervű képzés emelt szintű vizuális kultúra oktatással

A tanulók emelt óraszámban tanulják a vizuális kultúrát a négy év során. A 11. évfolyamtól művészettörténet és alakrajz foglalkozásokon való részvételre is lehetőség van. A 2021/22-es tanévtől kezdődően a képzés a számítógépes grafika oktatásával egészül ki.

 

Felvételi tárgya

Gyakorlati felvételi: „megfelelt”/ „nem felel meg” minősítés; tónusos tanulmányrajz egyedi grafikai technikával, A/3-as méretben.

Szóbeli felvételi: művészettörténeti tájékozottság felmérése, illetve otthonról hozott munkák bemutatása (min. 15 darab festmény, grafika, plasztika stb.).

 

 

Általános kerettantervű képzés emelt szintű dráma oktatással

Általános kerettantervű képzés ahová a színház, az anyanyelv, az irodalom és a média olyan területei iránt vonzódó fiatalok jelentkezését várjuk, ahol fontos a személyes jelenlét, a megszólalás. Várjuk mindazokat a diákokat, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy kipróbálják képességeiket és szeretnék, hogy kapcsolatteremtő képességük, személyiségük, beszédkészségük fejlődjön és kreativitásuk teret kapjpon. Az oktatási program elsősorban ahhoz nyújt segítséget, hogy a tanulók felkészüljenek a humán és művészeti területeken történő továbbtanulásra a felsőoktatásban.

A jelentkezési lap beadásával egyidejűleg kérünk egy fényképes önéletrajzot, amihez hangzó anyagot, cd-t, egyéb dokumentumokat mellékelhet a tanuló korábbi eredményeiről. Kérjük, hogy a felvételiző tanuló minden dokumentumon tüntesse fel a nevét.

 

Felvételi tárgya

Gyakorlati felvételi: „megfelelt”/ „nem felel meg” minősítés;

Feladatok: öt szabadon választott vers vagy próza, egy népdal éneklése és szolmizálása, egy műdal eléneklése, ritmusérzék, esetleges hangszeres ismeretek felmérése, mozgáskészség, kreativitás felmérése.

A gyakorlati felvételin „megfelelt” minősítést kapott tanulók névsora a gyakorlati felvételi másnapján megtekinthető az iskola honlapján.

Azok a tanulók vehetnek részt a szóbeli vizsgán, akik a gyakorlaton „megfelelt” minősítést kapnak.

A szóbeli felvételi tárgya a magyar irodalom.

 

 

Általános kerettantervű képzés emelt szintű mozgóképkultúra és médiaismeret oktatással

Általános kerettantervű képzés, ahol a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyat emelt szintén tanulják a diákok. A tantárgy iránt érdeklődők olyan elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítanak el, melyek a felsőoktatásban való továbbtanuláshoz és a filmes, televíziós, online médiabeli foglalkozások betöltéséhez szükségesek.

Bár az iskolai oktatás során innovatív eszközstruktúra támogatja a képzést, elvárjuk, hogy a jelentkezők rendelkezzenek otthon is a videoszerkesztéshez szükséges számítógéppel és szoftverrel.

 

Felvételi tárgya

Szóbeli felvételi: a központi írásbeli vizsgát a szakirányú készségeket felmérő személyes találkozáson alapuló beszélgetés egészíti ki, amely során a tanulók tájékozottságára, valamint kreatív fantáziájára vagyunk kíváncsiak. A jelentkezők alkalmasságát a filmekhez és a mozgóképi ábrázoláshoz kapcsolódó kötetlen beszélgetés során mérjük fel.

 

 

Általános kerettantervű képzés emelt szintű matematika oktatással

Általános kerettanterv szerinti oktatás a reál beállítottságú és természettudományok iránt érdeklődő tanulóknak. A 9. évfolyamtól emelt szinten tanulják a matematikát, a 11-12. évfolyamon emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozáson folytathatják a felkészülést a természettudományos, informatikai és műszaki továbbtanulásra.

 

Felvételi tárgya

Szóbeli felvételi matematikából 

 

 

Általános kerettantervű képzés emelt szintű kínai nyelv oktatással

A 2022/23-as tanévtől emelt szintű kínai nyelvoktatást indítunk a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban. A tanulók a Miskolci Egyetem Konfuciusz Intézetének magyar és kínai anyanyelvű tanárainak segítségével egy sokrétű, színes és rendkívül gazdag nyelvet sajátíthatnak el a négy tanév során, emellett megismerhetik Kína több ezer éves kultúráját. Fontosnak ítéljük, hogy Gimnáziumunk versenyképességének növelése érdekében új, perspektivikus idegen nyelvek oktatása induljon el, a meglévő nyelvek professzionális szintű tanítása mellett. A diákok a kínai nyelv elsajátításával új fejezetet nyithatnak életükben, valamint a korábbiaktól eltérő gondolkodás- és szemléletmódot szerezhetnek. A nyelv minél szélesebb körű és mélyebb ismeretét Kína világhatalmi és -gazdasági térnyerése indokolja, ugyanakkor a városunkban és megyékben megjelenő kínai befektetők is igazolhatják.

Kilencedik évfolyamtól heti 5 órában tanulják a diákok a kínai nyelvet első idegen nyelvként. Második igennyelvként heti 4 órában az angol nyelvet tanulják.

 

Felvételi tárgya

Szóbeli felvételi magyar nyelvből, részletek az iskola honlapján.

 

 

Magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás

Ötéves, angol nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnáziumi képzés. A angol két tanítási nyelvű képzésen előzetes nyelvismeret ajánlott. A nyelvoktatás álkezdő szintről indul. A tanulók az első évben heti 16 órában tanulják az angol nyelvet, a második évtől három tantárgyat (célnyelvi civilizáció, történelem, földrajz) a célnyelven tanulnak.

A második nyelv angol célnyelv esetén német nyelv.

Az ötödik év végén két tanítási nyelvű érettségi vizsgát tesznek a tanulók, amely a célnyelvi jeles eredmény esetén felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű. A tanulók a felsőfokú oktatási intézmények idegen nyelvű képzésein is folytathatják tanulmányaikat.

 

Felvételi tárgya

Szóbeli felvételi magyar nyelvből

 

 

Magyar-francia két tanítási nyelvű oktatás

Ötéves, francia nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnáziumi képzés. A francia két tanítási nyelvű képzésen előzetes nyelvismeret nem szükséges. A francia két tanítási nyelvű képzés esetében a képzés kezdő szintről indul. A tanulók az első évben heti 16 órában tanulják a francia nyelvet, a második évtől három tantárgyat (célnyelvi civilizáció, történelem, földrajz) a célnyelven tanulnak.

A második nyelv francia célnyelv esetén angol nyelv.

Az ötödik év végén két tanítási nyelvű érettségi vizsgát tesznek a tanulók, amely a célnyelvi jeles eredmény esetén felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű. A tanulók a felsőfokú oktatási intézmények idegen nyelvű képzésein is folytathatják tanulmányaikat.

 

Felvételi tárgya

Szóbeli felvételi magyar nyelvből

 

 

A felvételi értékelése

 

A felvételi rangsor meghatározása az általános iskolából hozott pontok, a központi írásbeli és az iskolai szóbeli felvételin szerzett pontok alapján történik.

 

Az általános iskolából hozott pontokat a 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga alapján számoljuk

 • magyar nyelv ÉS irodalom;
 • matematika;
 • történelem;
 • és idegen nyelv tárgyakból.

 

Az előző tanévekben jó és jeles tanulók nyertek felvételt.

 

Felvételi

Pont

Központi írásbeli

100

Szóbeli 

40

Hozott pontok 

20

Összesen:

160

 

A tanulók felvételi eredményének rangsorolásában azonos pontszám esetén előnyben részesülnek:

 • a magasabb központi írásbeli pontszámmal rendelkező tanulók;
 • a speciális helyzetű tanulók az iskola Pedagógiai Programjában meghatározottak szerint;

 

A felvételik időpontjai

 

dátum

kezdés

tagozat/vizsga tárgya

2023. január 21. szombat

10.00

központi írásbeli felvételi vizsga

2023. január 31. kedd

14.00

központi felvételi pótnap

2023. február 27. hétfő

14.30

emelt szintű dráma (gyakorlat)

2023. február 28. kedd

8.00

emelt szintű vizuális kultúra (gyakorlat és szóbeli)

2023. március 2. csütörtök

14.30

emelt szintű dráma (szóbeli annak, aki a gyakorlaton megfelelt)

2023. március 3. péntek

és

2023. március 4. szombat

8.00

két tanítási nyelvű angol és két tanítási nyelvű francia szóbeli (magyar nyelv);

emelt szintű kínai (magyar nyelv);

média szóbeli felvételi;

emelt szintű matematika szóbeli (matematika)

2023. március 7. hétfő

egyeztetett időpontban

pótfelvételi

 

 

Beérkezés fél órával a felvételi vizsga megkezdése előtt. Kérjük a felvételizőket, hogy személyigazolványt vagy diákigazolványt és tollat hozzanak magukkal.

 

Nyílt napok

 

2022. november 15-én kedden és 2022. november 16-án szerdán

nyílt napokat tartunk iskolánkban.

 

Szeretettel várjuk a nyolcadikos tanulókat és szüleiket.

Kérjük Önöket, hogy addig is kísérjék figyelemmel iskolánk honlapját.

 

www.zrinyigimnazium.hu

 

Miskolc, 2022. október 18.

 

Fridrikné Várhegyi Renáta intézményvezető