Nyolcadikosoknak

Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium

3530 Miskolc, Nagyváthy J. u 5

46/504-352; e-mail: info@zrinyigimnazium.hu

www.zrinyigimnazium.hu

 

Fenntartó:                              Miskolci Tankerületi Központ

                                                     3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.

OM azonosító:                          029263

Intézményvezető neve:        Fridrikné Várhegyi Renáta             

Pályaválasztási felelős:          Jakucs Gábor igh.

 

Kollégiumi férőhely igényelhető

 

Intézmény- és szakazonosító kódszám

Évfolyamok

száma

 

TAGOZAT

 

Felvehető létszám

029263 0041

4

Emelt szintű oktatás vizuális kultúra tantárgyból

17

029263 0042

4

Emelt szintű oktatás dráma tantárgyból

12

029263 0043

4

Emelt szintű oktatás mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyból

17

029263 0044

4

Köznevelési típusú sportiskola

12

029263 0045

4

Általános tantervű emelt szintű matematika oktatással

10

029263 0051

5

Angol két tanítási nyelvű oktatás

17

029263 0052

5

Francia két tanítási nyelvű oktatás

17

 

Oktatott idegen nyelvek: angol, német, francia, olasz, kínai nyelv.

Valamennyi tanulócsoportban az első idegen nyelvet emelt szinten tanulják a tanulók (heti 5-5-5-5 óra), a második idegen nyelv heti óraszáma: 3-3-3-3. A sportiskolai tanterv szerint mindkét nyelv heti óraszáma 3-3-3-3.

 

Emelt szintű érettségire való felkészítés: magyar nyelv és irodalom, történelem, társadalomismeret, matematika, idegen nyelvek, biológia, kémia, fizika, földrajz, testnevelés tantárgyakból biztosított az intézményben.

 

Felvételi követelmények

 

A tanulók valamennyi megjelölt tagozaton felvételi vizsgát tesznek. A felvételi vizsga két részből áll. Minden jelentkezőnek részt kell vennie a központi írásbeli felvételi vizsgán, mely egy – egy matematikai és anyanyelvi feladatsort tartalmaz. A központi felvételi vizsga időpontja:

2019. január 19. szombat, 10. 00 óra

A központi felvételi vizsgát a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban vagy bármely felvételi vizsgát szervező intézményben meg lehet írni. A felvételi eredményét tartalmazó értékelő adatlap hitelesített másolatát 2019. február 18-ig kell eljuttatni a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumba.

A további szóbeli és gyakorlati felvételi vizsgákon az alábbiakban megjelölt rendben és időben vesznek részt a tanulók:

 • Több tagozatra történő jelentkezés esetén valamennyi tagozati felvételi vizsgán részt vesz a tanuló.
 • A vizsga helyszíne minden tagozati felvételi vizsga esetében a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium.
 • A felvételi vizsgára a tanulók hozzák magukkal a diákigazolványukat.
 • Vizuális kultúra és dráma tantárgyakból valamint a köznevelési sportiskolai tagozaton gyakorlati/alkalmassági vizsgán is részt vesznek a jelentkezők, ennek pontszáma a szóbeli vizsga eredményével összeadódik.
 • Az angol és a francia két tanítási nyelvű tagozaton a szóbeli felvételi vizsga tárgya magyar nyelv, mindkét tagozatra történő párhuzamos jelentkezés esetén csak egyszer, az első kijelölt alkalommal kell felvételi vizsgát tennie a tanulónak.

Az intézmény alapító okirata tartalmazza a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 13. ab) pontja szerint meghatározott tanulók (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók) integrált oktatását. Az iskola vállalja annak a különleges bánásmódot igénylő tanulónak az oktatását, aki a szakértői bizottság véleménye alapján a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható.

A középiskolai felvételi (írásbeli és/vagy szóbeli) vizsgán alkalmazott speciális értékelési szabályok:

a szakértői javaslatnak megfelelő speciális körülmények biztosítása (pl. hosszabb munkaidő stb.), mentesítés egyes részterületek értékelése alól. A vizsgaeljárás módosítására vonatkozó kérelmet a szülő aláírásával a jelentkezési lappal egyidejűleg kell benyújtani a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium igazgatójának címezve. A kérelemhez mellékelni kell a legutolsó szakértői bizottság vagy a nevelési tanácsadó által kiállított szakvélemény másolatát.

Az a tanuló, aki betegség, vagy neki fel nem róható ok miatt a rendes felvételi eljárásban nem tud részt venni, a szükséges igazolásokat haladéktalanul köteles bemutatni és a felvételi pótnapon teljesíteni a felvételi követelményeket. A pótfelvételi vizsgán való részvételi szándékot 2019. március 5-ig jelezni kell az iskola titkárságán.

A felvételi vizsgáról külön értesítést nem kapnak a tanulók.

 

Vizuális kultúra

A tanulók emelt óraszámban tanulják a rajzot a négy év folyamán. A 11. évfolyamtól a művészettörténet, alakrajz foglalkozásokon való részvételre is lehetőség van.

Felvételi tárgya:

 • Gyakorlati: tónusos tanulmányrajz egyedi grafikai technikával, A/3-as méretben
 • Szóbeli: művészettörténeti tájékozottság felmérése; otthonról hozott munkák bemutatása (min. 15 darab festmény, grafika, plasztika stb.)

 

Dráma

A színház, az anyanyelv, az irodalom és a média olyan területei iránt vonzódó fiatalok jelentkezését várjuk, ahol fontos a személyes jelenlét, a megszólalás. Várjuk mindazokat a diákokat, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy kipróbálják képességeiket és szeretnék, hogy kapcsolatteremtő képességük, személyiségük, beszédkészségük, kreativitásuk fejlődjön. Az oktatási program elsősorban ahhoz nyújt segítséget, hogy a tanulók felkészüljenek a humán és művészeti területeken történő továbbtanulásra a felsőoktatásban.

A jelentkezési lap beadásával egyidejűleg kérünk egy fényképes önéletrajzot és ehhez hangzó anyagot, cd-t, egyéb dokumentumot mellékelhet a tanuló korábbi eredményeiről. (Kérjük, hogy a felvételiző tanuló minden dokumentumon tüntesse fel a nevét).

Felvételi tárgya:

 • Gyakorlati: öt szabadon választott vers vagy próza, egy népdal éneklése és szolmizálása, egy műdal eléneklése, ritmusérzék, esetleges hangszeres ismeretek felmérése, mozgáskészség, kreativitás felmérése.

A gyakorlati vizsgán „megfelelt” minősítést kapott tanulók névsora 2019. március 1-jén péntek 12.00 órától megtekinthető a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban illetve az iskola honlapján.

 • Szóbeli: magyar irodalom

Azok a tanulók vehetnek részt a szóbeli vizsgán, akik a gyakorlaton megfelelt minősítést kaptak.

 

Média

Általános tantervű oktatás, amelyben a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyat emelt szinten tanulják a diákok. A tantárgy iránt érdeklődők olyan elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítanak el, melyek a felsőoktatásban való továbbtanuláshoz és a filmes, televíziós, online médiabeli foglalkozások betöltéséhez szükségesek. A 9-12. évfolyamokon külső gyakorlati helyszíneken praktikus ismereteket szereznek a tanulók.

A mozgókép és média tagozaton a központi írásbeli vizsgát a szakirányú készségeket felmérő személyes találkozáson alapuló felvételi egészíti ki, melynek során a gyerekek megfigyelőképességére, valamint kreatív fantáziájára vagyunk kíváncsiak.

A jelentkezők alkalmasságát

 • a filmekhez/mozgóképi ábrázoláshoz kapcsolódó feladatok
 • és médiajelenségekre, a média társadalmi szerepére vonatkozó feladatok illetve a feladatokhoz kapcsolódó kötetlen beszélgetés során mérjük fel.

 

Köznevelési típusú sportiskola

A képzés célja az élsport utánpótlását biztosító versenysport támogatása, a 14-18 éves, tehetséges sportolók felkarolása, és tervszerű képzésének támogatása. A külső egyesületekben sportoló diákok számára lehetővé tesszük a tankötelezettség teljesítését úgy, hogy közben maximálisan támogatjuk az egyesületi edzéseken, versenyeken való részvételüket. A köznevelési típusú sportiskolára vonatkozó kerettantervi szabályozás alapján végzett oktatásba az a tanuló vehető fel, aki a sportági szakszövetség ajánlásával rendelkezik. A kiválasztáskor fontos szempont, hogy a jelentkezőnek a választott sportágában milyen eredményei vannak, de ha nincs jegyzett eredménye, ez önmagában nem kizáró ok.  Jelentkezési feltételek:

 1. Élő versenyengedély – érvényes sportorvosi igazolással
 2. Sportegyesületi igazolás
 3. A jelentkezéshez mellékelni kell a Sport adatlapot.

Felvételi tárgya:

 • Gyakorlati vizsga
 • Szóbeli: elbeszélgetés a jelentkező tanulási motivációja, érdeklődése, sportban való tájékozottsága témakörében.

 

Általános tantervű oktatás

Általános kerettanterv szerinti oktatás a reál beállítottságú és természettudományok iránt érdeklődő tanulóknak, akik a 9-10. évfolyamon emelt szinten tanulják a matematikát, a 11-12. évfolyamon fakultatív keretben készülhetnek az emelt szintű matematika érettségi vizsgára és a továbbtanulásra.

Felvételi tárgya:

 • Szóbeli: matematika 

 

Két tanítási nyelvű oktatás

Ötéves gimnáziumi képzés. Előzetes nyelvismeret nem szükséges, a nyelvoktatás kezdő szintről indul. A tanulók az első évben heti 18 órában tanulják az angol ill. francia nyelvet, a második évtől három tantárgyat (célnyelvi civilizáció, történelem, földrajz) a célnyelven tanulnak. Második nyelv: angol célnyelv esetén német, francia célnyelv esetén angol. Az ötödik év végén két tanítási nyelvű érettségi vizsgát tesznek a tanulók, amely a célnyelvi jeles eredmény esetén felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű. A tanulók a felsőfokú oktatási intézmények idegen nyelvű képzésein is folytathatják tanulmányaikat.

Felvételi tárgya:

 • Szóbeli: magyar nyelv

 

A felvételi vizsgák értékelése

 

A felvételi rangsor meghatározása az általános iskolából hozott pontok, a központi írásbeli és az iskolai szóbeli és gyakorlati felvételi vizsgán szerzett pontok alapján történik.

Az általános iskolából hozott pontokat a felső tagozatos tanulmányi eredmények átlaga alapján számoljuk magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és fizika tárgyakból. A Köznevelési típusú sportiskolai felvételi eljárásban a hozott pontokban a fizika helyett a biológia/természetismeret tantárgy 5-8. évfolyamos eredményét számítjuk be.

Az előző tanévekben jó és jeles rendű tanulók nyertek felvételt.

 

Felvételi vizsga

Pont

Központi írásbeli

50

Szóbeli 

25

Hozott pontok

25

Összesen:

100

 

A tanulók felvételi eredményének rangsorolásában azonos pontszám esetén előnyben részesülnek 

 • a magasabb központi írásbeli pontszámmal rendelkező tanulók
 • a speciális helyzetű tanulók az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint
 • köznevelési típusú sportiskolai jelentkezés esetén a korosztályos országos versenyeken ill. ranglistán jobb eredményeket elért tanulók

 

A felvételi vizsgák időpontjai

 

 Dátum

 Kezdés

 Tagozat/Vizsga tárgya

2019. január 19. szombat

 10.00 óra

központi írásbeli felvételi vizsga

2019. január 24. csütörtök

 14.00 óra

központi felvételi pótnap

2019. február 21. csütörtök

 8.00 óra

rajz és vizuális kultúra gyakorlati és szóbeli vizsga;

2019. február 28. csütörtök

 13.00 óra

dráma, sport gyakorlati és szóbeli, média szóbeli vizsga

2019. március 1. péntek 

 13.00 óra

sport gyakorlati és szóbeli, média szóbeli vizsga

2019. március 4. hétfő

  8.00 óra

 

 12.00 óra

 

két tanítási nyelvű angol és francia szóbeli vizsga (magyar nyelv)

 

általános tantervű szóbeli vizsga (matematika)

dráma szóbeli vizsga;

 

2019. március 7. csütörtök

14.00 óra

felvételi pótnap valamennyi tagozaton

 

Beérkezés fél órával a felvételi vizsga megkezdése előtt.

 

Nyílt napok

 

2018. november 21. szerda 7. 45 óra - miskolci tanulók részére

2018. november 22. csütörtök 7. 45 óra - vidéki tanulók részére

 

A felvételi tudnivalókról az iskola igazgatója 2019. január 16-án szerdán 16.00 órai kezdettel részletes tájékoztatást ad a szülőknek.

 

Kelt: Miskolc, 2018. október 20.

 

                                                                       Fridrikné Várhegyi Renáta

                                                                             intézményvezető