A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium Kiss Ernő könyvtára

Online katalógus

 

Iskolánknak - mint intézménynek - a története a 19. századra nyúlik vissza. 1846-ban a miskolci Református Egyház döntötte el, hogy felsős lányok számára szervez iskolát és Karacs Terézt, a reformkorszak híres és kiváló írónőjét bízta meg az iskola vezetésével. Ő volt az iskola igazgatója 1846 és 1859 között. 1879-ben lett intézményünk női főiskola, majd 1916-tól gimnáziumként működött. 1948-ban állami iskolává vált és a korábbi Református Fiúgimnázium épületébe került. (1964-ben kezdődött meg iskolánkban a koedukált nevelés.) A kilencvenes évek elején bekövetkezett politikai változások során a Református Egyházzal történt megegyezést követően új helyre költözött az iskola. Ma a Nagyváthy János utca 5 szám alatt található, 1996-ban került ide az intézmény. Ekkor kezdték el az épület bővítését is. Az iskolai könyvtár az új épületszárny tágas, világos tetőterében kapott helyet 1998-ban.

Bár az intézmény fennállása óta foglalkozott dokumentumok megőrzésével, korábbi iratok szerint tanári könyvtárat 1872-ben létesítettek. Ekkor hozták létre a természetrajzi gyűjteményt is. Az alábbi idézet nagyon érdekes számunkra a könyvtár története szempontjából:

„Az 1904/5. iskolai év kezdetén elválasztottuk a tanári könyvtárt az ifjuságitól; ennek következtében a növendékeknek szánt könyveket és ifjúsági iratokat ujra leltároztuk és számoztuk. E szerint az ifjusági könyvtár állott az év elején 351 műből, 365 kötetben; az év végén 457 műből, 479 kötetben, az évi gyarapodás tehát 106 mű, 114 kötetben. Ezen gyarapítást részben a növendékek által befizetett csekély könyvtári díjakból eszközöltük, részint könyvek ajándékozása által növekedett a könyvtár. Ezenkivül több növendék benthagyta a 2 kor.-ból álló biztosítékot. Fogadják a nemeslelkü adakozók ez uton is hálás köszönetünket.”

(Torkos Etelka, az ifjusági könyvtár őre.)

(Forrás: A Tiszáninneni Ref. Egyházkerület Internátussal Kapcsolatos Miskolczi Felsőbb Leányiskolájának Értesítője az 1904-1905. iskolai évről)

Könyvtárunk az egyik legszebb, leggazdagabb iskolai könyvtár Miskolcon. Nevét az iskola volt latin-francia szakos tanáráról, Kiss Ernőről (1906 – 1991) kapta, aki sokoldalúan művelt író, költő, műfordító és kimagasló tanáregyéniség volt.

Sok régi, muzeális értékű könyv őrzi a múlt emlékét, de az állomány alakításánál egyik fő szempont a korszerűség.

Dokumentumaink száma: mintegy 26.000 szépirodalmi és ismeretközlő mű, több mint 400 audiovizuális dokumentum és több ezer tankönyv.

Részlegeink:

 • kézi- és segédkönyvtár,
 • kölcsönözhető állomány: magyar és idegen nyelvű szép- és szakirodalom, tankönyvek,
 • folyóiratok,
 • tanári kézipéldányok, brosúrák,
 • audiovizuális dokumentumok (CD-ROM-ok, CD-k és DVD-k),
 • helyismereti gyűjtemény (Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén megye).

A könyvtár állományának feltárására szolgál:

 • raktári katalógus,
 • betűrendes katalógus,
 • elektronikus katalógus (számítógépes adatfeldolgozás, melynek segítségével több szempontú feltárás és visszakeresés lehetséges)
 • címleltárkönyv (a dokumentumok nyilvántartása érkezési sorrendben).

A kölcsönzés, helyben olvasás és számítógép-használat mellett szolgáltatásaink közé tartozik az is, hogy lehetőséget adunk az állományunkhoz tartozó dokumentumokból való fénymásolásra. Diákjaink nagy örömére a 2009/2010-es tanévben könyvtárunk 10 számítógéppel gyarapodott, melyeken biztosítottunk Internethez való hozzáférést is. 2009. november 2-ától működik a dokumentum-kölcsönzések elektronikus nyilvántartása (SZIRÉN Integrált Könyvtári Rendszer).

Iskolánk speciális arculatának megfelelően külön kis részlege van az egyes tagozatoknak (idegen nyelv, drámatagozat stb.).

Könyvtárunk rendszeresen és aktívan részt vesz az iskolai élet folyamatában. Alkalmanként kiállítást rendezünk dokumentumainkból: például régi, 19. század elején kiadott könyveinkből.  A holokauszt áldozataira való megemlékezés céljából kiállítottuk könyvtárunk ide vonatkozó forrásait. Kiállítást tekinthettek meg tanulóink Radnóti Miklósról és Kazinczy Ferencről is. Segítünk az iskolai rendezvények irodalmi anyagának kutatásában, bibliográfia elkészítésében, diákjaink versenyekre való felkészítésében, a versenyekhez szükséges dokumentumok beszerzésében.

Szeretettel várunk, ha olvasni, tanulni szeretnél, de akkor is, ha csak egy kis nyugalomra vágysz az iskolai élet zajában.

 

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI RENDJE

A könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják a megszabott nyitvatartási időben. A beiratkozás az olvasó adatainak a számítógépes kölcsönzési felületre való bejegyzésével történik. A beiratkozás díjtalan, az olvasót feljogosítja a könyvtár használatára.

A könyvtár használóira az alábbi szabályok betartása kötelező:

 • A könyvtárból a dokumentumokat csak a könyvtáros-tanár tudtával, a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítés után szabad elvinni.
 • A kézikönyvtár állományát, valamint a régi, 1945 előtt megjelent dokumentumokat csak helyben lehet használni.
 • Egyszerre maximum 6 dokumentum lehet a kölcsönzőnél (kivéve: ingyenes tankönyvek)
 • A kölcsönzési határidő 3 hét (hosszabbításra van lehetőség), folyóiratok esetén 1 hét.

Idegen nyelvi szótárak csak 1 napra kölcsönözhetőek.

 • Az elveszett vagy megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal pótolni.
 • A visszahozott dokumentumokat csak a bemutatás és a nyilvántartási rendszerbe való bejegyzés után lehet a helyére visszatenni. Ha az olvasó nem tudja, hogy hol a dokumentum helye, akkor az asztalra tegye le vagy kérje a könyvtáros segítségét.
 • A cédulakatalógusokat az olvasók önállóan is használhatják, de cédulát a katalógusból kiemelni tilos! Az elektronikus (online) katalógus a gimnázium honlapján található és folyamatosan bővül.
 • Fénymásolatot a könyvtár kizárólag könyvtári dokumentumról készít.
 • A könyvtár olvasóterme kizárólag csendes tevékenységre, olvasásra, tanulásra való. Hangoskodni, étkezni, telefonálni, a könyvtár rendjét zavarni tilos!

A helyiség alkalmas könyvtári szakórák, könyvtárhasználati órák, rendezvények (összejövetelek, kiállítások) megtartására. Erre engedélyt a könyvtáros vagy az intézmény vezetője adhat. A könyvtáros távollétében a rendezvényt, foglalkozást tartó pedagógus a felelős a könyvtárban elhelyezett értékekért, a rend és tisztaság megőrzéséért.
 

A könyvtári számítógépek használati rendje:

A számítógépeket az oktatáshoz, tanuláshoz szükséges információszerzés támogatására telepítettük. Használatuk egyénileg és nem csoportosan engedélyezett. Ha két diák szeretné egy időben ugyanazt a gépet használni, ahhoz könyvtáros-tanári engedély szükséges.

Mivel a számítógépek is a könyvtári tájékozódást szolgálják, a könyvtár szerves részét képezik, ezért használóira a könyvtári rend vonatkozik. A számítógépeknél folyó tevékenység nem zavarhatja a könyvtári munka nyugalmát, az olvasáshoz, tanuláshoz szükséges fegyelmezett viselkedést és a teljes csendet elvárjuk.

A szolgáltatást a felhasználók böngészésre, levelezésre, szövegszerkesztésre vehetik igénybe. A tanuláshoz szükséges helyek, témák előnyt élveznek! (Vitás kérdésekben a könyvtáros-tanár dönt.)

A felhasználók saját adathordozóikat a könyvtárban előzetesen végzett vírusellenőrzés után saját felelősségükre használhatják.   A könyvtárban használt technikai eszközök épségéért a felhasználók anyagi felelősséggel tartoznak.

Az olvasók használhatják a könyvtár elektronikus dokumentumait is.

Tilos:

 • A gépek konfigurációjának megváltoztatása, programok, programrészek letörlése, az alaphelyzethez képest bármiféle változtatás végrehajtása.
 • Játékprogramok telepítése.
 • A könyvtárba nem illő oldalak, képek letöltése, nézegetése.
 • Nem jogtiszta szoftverek használata.
 • A szabálytalan kilépés és minden egyéb rongálás.
   

HASZNOS LINKEK

 • www.rfmlib.hu
  II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Miskolc
 • www.lib.uni-miskolc.hu
  Miskolci Egyetem Könyvtár Levéltár Múzeum
 • www.oszk.hu
  Országos Széchényi Könyvtár, Budapest
 • www.mek.oszk.hu
  Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK)
 • www.epa.oszk.hu
  Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA)
 • www.pim.hu 
  Önálló honlapjaink: Digitális Irodalmi Akadémia (DIA)
  Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest